Finansiranje hotela i ugostiteljstva

Naše konsultantske usluge u ugostiteljstvu i turizmu su:

 1. prodaja i kupovina hotela i sličnih smeštajnih kapaciteta
 2. obezbeđenje finansijskih sredstava za kupovinu ili investicije u hotele, ugostiteljske objekte i druge turističke sadržaje
 3. obezbeđenje finansijskih sredstava za investicionu izgradnju hotela i drugih smeštajnih kapaciteta ili turističkih sadržaja
 4. prodaja, kupovina, privatizacija i finansiranje banja (sanus per aquam) i banjskih objekata
 5. finansijski menadžment objekta u izgradnji

Našu ekspertizu u finansiranju hotela i turizma kombinujemo sa našim uslugama u oblasti korporativnog finansiranja, kupovine i prodaje preduzeća (M&A usluge) i finansiranja nekretnina.

Hotel and hospitality finance

Finansiranja investicione izgradnje hotela

Nudimo niz sveobuhvatnih usluga investitorima i poslovnim ljudima koji planiraju izgradnju novih hotela i drugih turističkih objekata. U našoj analizi nameravane investicione izgradnje, uobičajena polazna tačka je već urađena studija izvodljivosti ili istraživanje tržišta hotelskih usluga na relevantnom geografskom području. Za uspešno finansiranje novog projekta izuzetno je važno razumeti i analizirati sve njegove aspekte i u svim fazama-od kupovine lokacije za izgradnju, preko same izgradnje do utvrđivanja troškova otvaranja hotela, operativnih prihoda i rashoda tokom stabilizacionog perioda kao i tokom perioda stabilnog poslovanja, jer su svi važni za utvrđivanje sposobnosti otplate uzetih kredita i prinosa na uloženi investicioni kapital.

 • Dubinska analiza (due diligence) nameravane investicione izgradnje hotela
 • Priprema biznis plana ili investicionog programa za izgradnju hotela
 • Priprema finansijskog modela finansiranja investicione izgradnje i funkcionisanja hotela-finansiranje pripremnih radova, finansiranje građevinskih radova, finansiranje troškova otvaranja, finansiranje manjka poslovne dobiti tokom stabilizacionih godina poslovanja
 • Obračun pokazatelja finansijskih efekata investicionog ulaganja u izgradnju hotela – multiplikator investiranog vlasničkog kapitala (equity multiple), interna stopa prinosa (IRR), neto sadašnja vrednost (NPV), ključni finansijski koeficijenti - likvidnost, solventnost i profitabilnost
 • Analiza finansijskih pokazatelja buduće investicije raznim komplementarnim metodama - scenario analiza, analiza osetljivosti, prelomna tačka profitabilnosti, analiza vremenskih serija, Monte Karlo simulacija, regresiona analiza
 • Priprema finansijskih projekcija za izgradnju željenog hotela
 • Projekcija novčanih tokova budućeg hotelskog projekta
 • Analiza diskontovanih novčanih tokova
 • Priprema Izveštaja o izvorima finansiranja (investicioni, dužnički i hibridni kapital) i načinu i svrsi korišćenja sredstava
 • Priprema poreski efikasne investicione i finansijske strukture projekta
 • Raspodela rizika i opredeljivanje prinosa u skladu sa visinom rizika
 • Kod zajedničkih ulaganja (JV), primena koncepta „vodopada“ u modeliranja raspodele profita od projekta na osnovu različitih kriterijuma - multiplikatora investiranog vlasničkog kapitala (equity multiple), interne stopa prinosa (IRR) ili raspodele ostatka gotovinskih novčanih tokova
 • Modeliranje troškova kapitala projekta
 • Projekcija ukupne zaduženosti projekta i modeliranje strukture duga
 • Modeliranje S-krivulje
 • Modeliranje budžeta za građevinske radove, izvori i načini korišćenja finansijskih sredstava za građevinske radove
 • Analiza sposobnosti otplate kredita (DSCR), definisanje rezervnih sredstava za otplatu kredita (DSRA), modeliranje visine sredstava za investiciono održavanje hotela (MRA)
 • Kratkoročni krediti za finansiranje izgradnje, privremeni kratkoročni kredit za premošćavanje, trajni dugoročni krediti
 • Krediti najvišeg ranga, krediti nižeg ranga, mezzanine
 • Krediti za građevinske radove i krediti za investiranje u nekretnine
 • Izrada uobičajene dokumentacije za marketing projekat investitorima ili zajmodavcima-teaser, informacioni memorandum, predlog uslova kreditiranja itd
 • Analiza ponude za kredit i podrška u pregovorima za zajmodavcima do okončanja pregovora i potpisivanja ugovora o kreditu
 • Projektno finansiranje i korporacijski kredit (recourse i non-recourse finance), podrška u pregovorima o uslovima pod kojima investitori postaju odgovorni za otplatu kredita iz projektnog finansiranje (odredbe o „lošem ponašanju“)
 • Svaka druga usluga ili podrška do uspešnog zatvaranja finansijske konstrukcije za finansiranje nameravane investicione izgradnje hotela ili drugog turističkog projekta
Financing hotel construction and development Financing hotel construction and development

Refinansiranja hotela

Potreba za refinansiranjem hotela se javlja u nekoliko situacija.

 • Kada novoizgrađeni hotel želi da refinansira svoje kratkoročne kredite za finansiranje investicione izgradnje sa privremenim kratkoročnim kreditom za premošćavanje ili trajnim dugoročnim kreditom
 • Refinansiranje postojećih kredita po povoljnijim uslovima (duži period otplate, duži period počeka, niže kamatne stope, lakši ugovorni uslovi itd)
 • Refinansiranje postojećih kredita sa novim, konvertibilnim kreditom ili investicionim kapitalom kako bi se smanjila mogućnost docnje sa otplatom kredita i povećala finansijska stabilnost hotela
Hotel refinancing services