Prodaja i finansiranje banja

Naše usluge u hotelijerstvu i turizmu su:

 1. prodaja i kupovina hotela i sličnih smeštajnih kapaciteta
 2. obezbeđenje finansijskih sredstava za kupovinu ili investicije u hotele, ugostiteljske objekte i druge turističke sadržaje
 3. obezbeđenje finansijskih sredstava za investicionu izgradnju hotela i drugih smeštajnih kapaciteta ili turističkih sadržaja
 4. prodaja, kupovina, privatizacija i finansiranje banja (sanus per aquam) i banjskih objekata
 5. finansijski menadžment objekta u izgradnji

Našu ekspertizu u fiksiranju hotelijerstva i turizma kombinujemo sa našim uslugama u oblasti korporativnog finansiranja, kupovine i prodaje preduzeća (M&A usluge) i finansiranja nekretnina.

Spa & Wellness

Prodaja, kupovina, privatizacija i finansiranje banja (sanus per aquam)

Naše usluge u privatizaciji, kupovini ili investiranju u banje su deo lepeze naših usluga u finansiranju hotelijerstva i turizma. Ove svoje usluge kombinujemo sa našom ekspertizom i iskustvom u finansiranju privrednih društava, kupovini i prodaji preduzeća (M&A) ili u privatizaciji.

 • Identifikacija odgovarajućih banja za akviziciju
 • Dubinska analiza (due diligence) nameravane akvizicije
 • Analiza pokazatelja poslovanja banje
 • Priprema adekvatnog poslovnog modela budućeg poslovanja banje
 • Analiza potrebe budućih investicionih ulaganja u banju, operativnih troškova, budžetiranje poslovanja (operativno i kontinuirano)
 • U privatizaciji-priprema socijalnog programa, investicionog plana i ispunjenje drugih uslova postavljenih u privatizacionom postupku, pregovori sa nadležnim ministarstvima i agencijama, priprema privatizacione ponude.
 • Priprema projekcije budućih novčanih tokova kao i projekcije budućih bilansa uspeha, bilansa stanja i drugih elemenata godišnjih finansijskih izveštaja
 • Analiza investicionih rizika - scenario analiza, analiza osetljivosti, prelomna tačka profitabilnosti, analiza vremenskih serija, Monte Karlo simulacija, regresiona analiza
 • Analiza diskontovanih novčanih tokova (DNT analiza)
 • Priprema poslovnog ili investicionog plana za banjske investitore radi obezbeđenja neophodnog dužničkog ili investicionog kapitala na lokalnom ili međunarodnom finansijskom tržištu za kupovinu banje i/ili njenu rekonstrukcija
 • Strukturiranje finansijskih sredstava za kupovinu banje (investicioni kapital, dužnički kapital, mezanin) i modeliranje cene kapitala u sastavu takve strukture
 • Analiza sposobnosti otplate kredita (DSCR), definisanje rezervnih sredstava za otplatu kredita (DSRA), modeliranje visine sredstava za investiciono održavanje banje (MRA)
 • Procena vrednosti banje
 • Poreski efikasna investiciona i finansijska struktura
 • Obračun pokazatelja finansijskih efekata investicionog ulaganja u banju – multiplikator investiranog vlasničkog kapitala (equity multiple), interna stopa prinosa (IRR), neto sadašnja vrednost (NPV), ključni finansijski koeficijenti - likvidnost, solventnost i profitabilnost
 • Analiza optimalnog perioda trajanja investicije u cilju maksimiziranja prinosa na uloženi kapital
 • Definisanje cene za ponudu
 • Kontakti sa bankama i drugim izvorima finansiranja
 • Sveukupna podrška u akviziciji banje ili u pregovorima sa potencijalnim izvorima finansiranja akvizicije sve do uspešnog završetak oba procesa
 • Izlazna strategije investiranja u hotel

Više o privatizaciji banja u Srbiji možete pročitati u članku Privatizacija banjskih centara (sanus per aquam) u Srbiji.

Sale, purchase, privatisation and financing Sale, purchase, privatisation and financing