Prodaja i kupovina hotela

Naše konsultantske usluge u ugostiteljstvu i turizmu su:

 1. prodaja i kupovina hotela i sličnih smeštajnih kapaciteta
 2. obezbeđenje finansijskih sredstava za kupovinu ili investicije u hotele, ugostiteljske objekte i druge turističke sadržaje
 3. obezbeđenje finansijskih sredstava za investicionu izgradnju hotela i drugih smeštajnih kapaciteta ili turističkih sadržaja
 4. prodaja, kupovina, privatizacija i finansiranje banja (sanus per aquam) i banjskih objekata
 5. finansijski menadžment objekta u izgradnji

Našu ekspertizu u fiksiranju hotelijerstva i turizma kombinujemo sa našim uslugama u oblasti korporativnog finansiranja, kupovine i prodaje preduzeća (M&A usluge) i finansiranja nekretnina.

Hotel sale and purchase

Prodaja i kupovina hotela i finansiranje investicija u hotele

Naše osnovne usluge u hotelijerstvu su obezbeđenje finansijskih sredstava za investicionu izgradnju novih ili rekonstrukciju postojećih hotela i za finansiranje drugih vrsta ulaganja u hotelijerstvo, ugostiteljstvo i turizam. Pored ovoga, posedujemo potrebnu stručnost i neophodne lokalne i međunarodne kontakte za marketing i prodaju hotela – od pripreme odgovarajućih analiza do pripreme dokumentacije neophodne za uspešnu prodaju hotela ili drugog turističkog objekta. Investitorima u hotele, pored savetodavnih usluga u kupovini hotelskih kapaciteta, nudimo i usluge obezbeđenja finansijskih sredstava za isplatu kupovne cene ili za rekonstrukciju ili renoviranje kupljenih objekata.

Konsultantske usluge prodavcima hotela

 • Sveobuhvatna analiza hotela koji se prodaje,
 • Analiza pokazatelja poslovanja hotela
 • Procena vrednosti hotela
 • Definisanje prodajne cene
 • Izrada uobičajene dokumentaciju za marketing projekta investitorima-teaser, prodajni prospekt itd
 • Kontakti sa hotelskim investitorima koristeći našu globalnu distributivnu mrežu od preko 100 korespondentskih kancelarija širom sveta
 • Direktni kontakti sa finansijskim i strateškim investitorima u hotele širom sveta
 • Podrška u pregovorima, ocena dobijenih ponuda i savetovanje do uspešne prodaje hotela

Konsultantske usluge kupcima i investitorima u hotele

 • Identifikacija odgovarajućih hotela za akviziciju
 • Dubinska analiza (due diligence) nameravane akvizicije hotela
 • Analiza pokazatelja poslovanja hotela
 • Priprema projekcije budućih novčanih tokova kao i projekcije budućih bilansa uspeha, bilansa stanja i drugih elemenata godišnjih finansijskih izveštaja
 • Analiza investicionih rizika - scenario analiza, analiza osetljivosti, prelomna tačka profitabilnosti, analiza vremenskih serija, Monte Karlo simulacija, regresiona analiza
 • Analiza diskontovanih novčanih tokova (DNT analiza)
 • Priprema poslovnog ili investicionog plana za hotelske investitore radi obezbeđenja neophodnog dužničkog ili investicionog kapitala na lokalnom ili međunarodnom finansijskom tržištu za kupovinu hotela i/ili njegovu rekonstrukciju
 • Strukturiranje finansijskih sredstava za kupovinu hotela (investicioni kapital, dužnički kapital, mezanin) i modeliranje cene kapitala u sastavu takve strukture
 • Analiza sposobnosti otplate kredita (DSCR), definisanje rezervnih sredstava za otplatu kredita (DSRA), modeliranje visine sredstava za investiciono održavanje hotela (MRA)
 • Procena vrednosti hotela
 • Poreski efikasna investiciona i finansijska struktura
 • Obračun pokazatelja finansijskih efekata investicionog ulaganja u hotel – multiplikator investiranog vlasničkog kapitala (equity multiple), interna stopa prinosa (IRR), neto sadašnja vrednost (NPV), ključni finansijski koeficijenti - likvidnost, solventnost i profitabilnost
 • Analiza optimalnog perioda trajanja investicije u cilju maksimiziranja prinosa na uloženi kapital
 • Definisanje cene za ponudu
 • Izrada uobičajene dokumentacije za banke ili druge izvore finansiranja
 • Kontakti sa bankama ili drugim izvorima dužničkog ili hibridnog kapitala
 • Sveukupna podrška u akviziciji hotela ili u pregovorima sa potencijalnim izvorima finansiranja akvizicije sve do uspešnog završetak oba procesa
 • Izlazna strategije investiranja u hotel

Ponudu naših hotelskih i ugostiteljskih objekata možete da pogledate ovde.

Services to hotel sellers Services to hotel buyers and investors